Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Två kvinnor har ett informellt möte. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Ett gott företagsklimat är avgörande för en växande stad och bidrar till fler jobb, ökad skattekraft och ökad välfärd. Förutsättningarna att starta och driva företag ska utvecklas och näringslivsperspektivet ska vara en naturlig del av stadens arbete.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts helt under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För två av tre av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt, en prognostiseras att uppnås helt. 25 av 28 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och 3 bedömer att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att uppnåtts helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.
För den av kommunfullmäktiges indikatorer som prognostiseras uppfyllas helt saknas utfall då resultaten från stadens mätning av Nöjd Kund Index (NKI) inte är klart till verksamhetsberättelsen. En särskild avvägning har varit hur väl nämnder och bolagsstyrelser redovisat hur de bidragit till stadens mål om att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat samt hur de i sin verksamhet inarbetat den av kommunfullmäktige antagna Näringslivspolicy för Stockholms stad (dnr KS 2019/273). Generellt har nämnder och bolagsstyrelser på ett tydligt sätt implementerat och preciserat åtgärder där de haft ett utpekat genomförandeansvar i näringslivspolicyn.

Det strategiska näringslivsfrämjande arbetet växlas upp

År 2020 var ett år starkt präglad av pandemin och då mycket bromsade in. Bedömningen att målet för verksamhetsområdet uppnås trots rådande pandemi och försämrad konjunktur grundas bland annat på att staden genom gemensamma insatser och ansträngningar växlat upp sitt näringslivsfrämjande arbete och förstärkt insatser, innehåll och aktiviteter till det nya läget trots osäkerhet om utvecklingen. Den pågående pandemin har ansatt näringslivet hårt och påverkat stadens verksamheter och uppdrag men stadens inriktning har varit och är att så långt möjligt minska negativa effekter. Stadens implementering av näringslivspolicyn med dess fyra fokusområden har lagt en stabil bottenplatta att ta avstamp från när pandemin börjar avta. Effekterna beroende på pandemin och konjunkturen kompenseras väl av stadens upparbetade förmåga att under året möta upp pandemins komplicerade utmaningar.

Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig i

Ambitionen med stadens näringslivsarbete är att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025 och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Stadens agerande gentemot företagen har betydelse för förutsättningarna att få nya företag att starta och befintliga företag att växa samtidigt som staden är beroende av näringslivets möjlighet att skapa ökad tillväxt och nya arbetstillfällen. Stadens organisation och arbetssätt ska vara näringslivsfrämjande och förståelsen för näringslivets förutsättningar och behov ska vara hög i stadens verksamheter. Hela Stockholm ska kunna erbjuda trygga, välfungerande och innovativa miljöer för företagande.

Hela Stockholm ska kunna erbjuda trygga, välfungerande och innovativa miljöer för företagande.

En styrgrupp bestående av förvaltningschefer och bolagschefer från berörda nämnder och bolagsstyrelser har inrättats och leder arbetet med att utveckla stadens näringslivsarbete. För att möta näringslivets behov av rätt kompetens behöver olika arenor och plattformar finnas mellan staden och näringslivet. Ett Mayor’s Advisory Board (MAB) har inrättats i syfte att tillsammans med näringslivet främja samarbeten och hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Under året har tre Mayor’s Advisory Board genomförts. Ett extrainsatt möte i juni behandlade främst pandemin och hur den påverkar företagen samt gav råd och förslag till stadens fortsatta arbete.

Registrerade företag ökar

Periodens utfall för registrerade företag blev 192 752, årsmålet om 188 000 nystartade företag uppnås därmed helt. Trots pandemin har antalet registrerade företag ökat som helhet, en ökning som även är något starkare än normalt. Ökningen tros bero att fundamenten för ekonomin är intakta, färre företag än befarat har hittills gått i konkurs då endast ett fåtal sektorer är drabbade av de värsta effekterna, och den underliggande konsumtionen finns fortfarande kvar. Pandemins effekter är dock svåra att uppskatta i form av ökningen av företag som startas för att försörja sig själv, liksom antalet företag som riskerar att gå i konkurs framöver på grund av sämre konjunktur eller de restriktioner som införts.

 

192752

företag registrerades under 2020.

En näringslivspolicy som anger gemensam riktning för stadens näringslivsarbete

Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj att anta en näringslivspolicy för Stockholms stad. Genom att definiera inriktning och ansvarsområden samt tydliggöra samordning och samverkan är näringslivspolicyn ett strategiskt bidrag till en tydlig gemensam riktning när staden utvecklar organisation och arbetssätt för att bli mer näringslivsfrämjande för att företagsklimatet kan utvecklas och stärkas.

I näringslivspolicyn har fyra fokusområden definierats där staden ska stärka sitt näringslivsarbete. Fokusområdena är stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, attraktivare miljöer och bättre framkomlighet samt öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Stadens implementering av näringslivspolicyn påbörjades under året och policyn har kommunicerats vid särskilda externa nätverksträffar och möten samt internt inom staden. Ett arbete pågår för att etablera en kommunikationsplattform kring stadens strategiska näringslivsarbete och en planering över kompetenshöjande insatser för att öka kännedom om näringslivsfrågor internt inom staden har påbörjats.

Staden utvecklar service, rättssäkerhet och effektivitet för att hantera företagens behov

Staden har goda förutsättningar att förbättra det lokala företagsklimatet där myndighetsutövningen utgör en viktig del. Den vanligaste kontakten mellan näringslivet och staden är i samband med tillstånds- och tillsynsfrågor. I syfte att förbättra stadens service och utveckla myndighetsutövningen har flera forum inrättats samt ett antal aktiviteter genomförts.

Stadens kommunala service vid tillstånd och tillsyn till företag mäts i den årliga kundundersökningen (Nöjd kund index – NKI). Det prognostiserade resultatet för 2020 visar att stadens helhetsresultat är 74, vilket är marginellt bättre än föregående år. Under första tertialet 2020 har arbetet med att vända utvecklingen av stadens NKI-arbete intensifierats. Ett kontinuerligt arbete har förts i stadens NKI-grupp för att stärka dialogen med berörda förvaltningar inom arbetet med förbättrad näringslivsservice och handlingsplaner för att förbättra servicen inom stadens myndighetsutövning har tagits fram.

En tydligare process för företag som vill vara delaktiga i utvecklingen av Stockholm

För att Stockholm ska vara den mest attraktiva staden för inhemska och internationella företag att etablera sig i krävs det att näringslivsperspektivet och insikten om företagens betydelse för staden och dess villkor är en naturlig del av stadens arbete. I enlighet med förslaget till näringslivspolicyn arbetar stadsledningskontoret för att tydliggöra stadens servicekedjor för privata utförare av välfärdstjänster och/eller aktörer som vill bygga samhällsfastigheter samt företagsetableringar. Projektet är ett strategiskt verktyg i arbetet med att nå uppsatta mål inom stadens näringslivsarbete.

Indikatorer

Antal registrerade företag i Stockholm

Årsmål: 188 000 st
Utfall totalt: 192 752 st
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet

Årsmål: 73 %
Utfall:
Mål­­upp­­fyllelse: 
Kommentar: Mäts med ett års eftersläpning. Prognosen för 2020 är ett NKI på 74 och helt uppfyllt.


Arbetskraftsbrist i Stockholm (andel vakanser av antalet anställda)

Årsmål: 1,2 %
Utfall: 0,8 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov