Väsentliga personalförhållanden

Personalförhållandena i kommunkoncernen har till stor del påverkats av den pågående pandemin, såväl vad gäller kompetensförsörjning som arbetsmiljö.

Sjukfrånvaron ökar

Badvakt övervakar bassängen på Husbybadet. Foto

Staden använder två metoder för att mäta sjukfrånvaro. Dels mäts sjukfrånvaron enligt det lagstadgade kravet, dels enligt en stadsintern definition i indikatorn Sjukfrånvaro. Mätmetoderna har olika kvaliteter. Sjukfrånvaron enligt de lagstadgade kraven ger en god ögonblicksbild av nivån på sjukfrånvaron och jämförbarhet med andra kommuner och regioner. Sjukfrånvaron enligt stadens egen mätmetod ger en bättre bild av utvecklingstrenden och är därför ett bättre underlag för uppföljning och analys.

När inte annat anges är uppgifterna för sjukfrånvaron i stadens redovisningar framtagna enligt stadens egen mätmetod. Den lagstadgade redovisningen av sjukfrånvaron utgår från en delvis annan beräkningsgrund än stadens interna mätmetod. Stadens metod ställer sjukfrånvaron i relation till avtalad arbetstid. Den lagstadgade redovisningen ställer sjukfrånvaron i relation till ordinarie arbetstid, vilket innebär att frånvaro utan lön till exempel vid föräldraledighet eller tjänstledighet inte ingår. Att frånvaro utan lön exkluderas gör att ordinarie arbetstid blir lägre än den arbetstid som räknas med i stadens interna mätmetod. Följden blir att sjukfrånvaro enligt den lagstadgade redovisningen blir högre än stadens sjukfrånvaroindikator.

Den totala sjukfrånvaron mätt enligt lagens krav har under perioden 2019 till 2020 ökat med 2,2 procentenheter från 6,9 procent till 9,1 procent. Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat 60 dagar eller längre var 37,2 procent. Motsvarande andel för 2019 var 46,5 procent. Det är en minskning med 9,3 procentenheter.

Sjukfrånvaro

Enligt lagstadgat krav 2020-01-01–2020-12-31

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid
Ålders­grupper
Totalt Kvinnor Män –29 30–49 50–
9,1 10,0 6,7 7,8 8,7 9,9
Andel av total sjukfrånvaro
som varat 60 dagar och mer
Ålders­grupper
Totalt Kvinnor Män -29 30-49 50-
37,2

Stadens bolag har en lägre sjukfrånvaro än stadens nämnder. Då bolagen räknas in är den totala sjukfrånvaron 7,9 procent vilket är en ökning jämfört med 2019 då den sammanlagda sjukfrånvaron var 6,0 procent.

Enligt stadens egen mätmetod 2020-01-01–2020-12-31

% av av­talad arbets­tid Totalt Kvinnor Män
Korttids­från­varo dag 1–14 3,3 3,4 2,9
Långtids­från­varo dag 15– 4,8 5,4 3,1
Totalt 8,1 8,8 6,0

Medarbetarna i siffror

I december 2020 var totalt 44 868 personer anställda i Stockholms stad. Av dessa var 41 708 anställda i stadens nämnder och 3 160 var anställda i stadens bolag. Tre av fyra anställda var kvinnor. I tabellen nedan redovisas antal anställda per verksamhetsområde.

Antal anställda (månadsavlönade) fördelade på verksamhetsområden

Politisk verksamhet och gemensam administration
2020: Totalt 1 975 – varav kvinnor 1 384, varav män 591
2019: Totalt 1 946
Förändringar mellan åren: 29

Individ- och familjeomsorg
2020: Totalt 3 960 – varav kvinnor 3 095, varav män 865
2019: 3 990
Förändringar mellan åren: -30

Infrastruktur, stadsmiljö, skydd
2020: Totalt 1 239 – varav kvinnor 709, varav män 530
2019: 1 229
Förändringar mellan åren: 10

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2020: Totalt 11 555 – varav kvinnor 9 752, varav män 1 803
2019: 11 660
Förändringar mellan åren: -105

Utbildning
2020: Totalt 12 979 – varav kvinnor 9 182, varav män 3 797
2019: 13 076
Förändringar mellan åren: -97

Äldreomsorg
2020: Totalt 5 482 – varav kvinnor 4 416, varav män 1 066
2019: 5 472
Förändringar mellan åren: 10

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
2020: Totalt 2 276 – varav kvinnor 1 684, varav män 592
2019: 2 213
Förändringar mellan åren: 63

Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet
2020: Totalt 1 796 – varav kvinnor 1 008, varav män 788
2019: 1 754
Förändringar mellan åren: 42

Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder
2020: Totalt 365 – varav kvinnor 199, varav män 166
2019: 366
Förändringar mellan åren: -1

Övrig verksamhet, särskilda insatser
2020: Totalt 81 – varav kvinnor 48, varav män 33
2019: 77
Förändringar mellan åren: 4

Koncernen Stockholms Stadshus AB
2020: Totalt 3 160 – varav kvinnor 1 398, varav män 1 762
2019: 3 030
Förändringar mellan åren: 130

Totalt
2020: Totalt 44 868 – varav kvinnor 32 875, varav män 11 993
2019: 44 813
Förändringar mellan åren: 55

Årsarbetare
2020: Totalt 43 555 – varav kvinnor 31 910, varav män 11 645
2019: 43 453
Förändringar mellan åren: 102

Fotnot: Utöver den månadsavlönade personalen har timavlönad personal arbetat motsvarande 3 083 årsarbeten. Den timavlönade personalens arbete har minskat med 7,7 procent jämfört med 2019. Uppgiften avser endast förvaltningarna, ej bolagen.

Förväntad utveckling