En yngre man grillar majskolvar vid Hornstulls strand.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva, kunna förverkliga sina drömmar och inkluderas i samhället.

Offentliga miljöer ska utformas med trygghet i fokus. Skolutvecklingen i Stockholm ska vila på vetenskaplig grund och även förskolorna ska hålla en hög pedagogisk kvalitet. Personer i behov av stöd ska lita på att samhället fångar upp och stödjer när det behövs och alla ska garanteras en rättssäker behandling. Stockholms äldre ska ges likvärdig service, vård och omsorg, oavsett var i staden de bor.

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet har uppfyllts delvis under året. Bedömningen baseras på att av totalt fem underliggande mål har ett uppfyllts helt och fyra delvis.

Underliggande mål

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper kort

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

I Stockholm når alla barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande