Händelser av väsentlig betydelse

Året har i stora delar präglats av covid-19-pandemin och dess konsekvenser på stadens verksamheter, invånare och besökare.

Stadens centrala krisledningsnämnd har varit aktiverad under större delen av året och haft beredskap att snabbt fatta beslut om åtgärder för att begränsa smittspridning, utifrån expertmyndigheters bedömningar och rekommendationer. Mer om hur staden har arbetat under året och pandemins konsekvenser redovisas i avsnittet Konsekvenser av covid-19-pandemin.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Nedan redovisas andra beslut som fattats och händelser som inträffat under året som har väsentlig betydelse för den kommunala koncernen och kommunen.

Händelser

Värtaverket

Kolpannan KVV6 i Värtaverket har stängts, vilket ensamt står för närmare en fjärdedel av stadens utsläppsbeting i klimatbudgeten till år 2023.

Hornsgatan

Miljözon klass 2 infördes på Hornsgatan i januari. För att förbättra luftkvaliteten i området förbjuds fordon som inte klar utsläppskraven.

 

Östermalms saluhall

I mars återinvigdes Östermalms saluhall, efter en genomgripande renovering. De kulturhistoriska värdena har förstärkts och utvecklats genom att återställa originaldekor, färger, den stjärnformade planlösningen och handlarnas saluplatser.

Järvafältet

I juni invigdes ett utomhusbad på Järvafältet, en anläggning med två 25-metersbassänger, en undervisningsbassäng och en plaskdamm.

 

Medborgarhuset

Efter fyra års omfattande renovering och utveckling har Medborgarhuset återöppnat. Byggnaden har fått ett helt nytt uttryck med en ny huvudentré och nya entréer från Götgatan och tunnelbanan. Utrymmena mellan huskropparna har glasats in, vilket gör det möjligt för besökare att på ett nytt sätt röra sig i huset och mellan de olika verksamheterna.

Stockholm Norvik

Stockholms nya godshamn, Stockholm Norvik (utanför Nynäshamn), har tagits i drift. Containerterminalen öppnades i maj och ro/ro-terminalen öppnade i november. Projektet som påbörjades 2016 med en budget på 3,8 mdkr avslutades utan överskridande och enligt tidplan. Containerterminalen ersätter containerterminalen i Frihamnen i Stockholm.

 

Kulturhuset och Teaterhuset

Kulturhuset och Teaterhuset återinvigdes i september, efter en genomgripande teknisk upprustning. Projektet, som påbörjades i januari 2019 med en budget på 990 mnkr avslutades utan överskridanden och enlig tidplan.

Guldbron

En milstolpe i Slussen-projektet nåddes i och med öppnandet av den nya östra bron, den så kallade Guldbron, i oktober.

 

Gubbängen

Gubbängens skridsko- och bandyhall, den första träningshallen för bandy och skridsko i Stockholmsregionen, invigdes i augusti.

Rinkeby

Under hösten invigdes det nya polishuset i Rinkeby och stadsdelsnämnderna Rinkby-Kista och Spånga-Tensta har förstärkt samverkan med polisen genom samlokalisering.

Utbyggd kollektivtrafik

Stockholms stad ingår tillsammans med staten, Region Stockholm och några andra kommuner i Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen. Syftet är att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholms län i form av tunnelbana och spårväg samt nya bostäder. I utbyggnaden av tunnelbanan har regionen aviserat en fördyrning av projektet. Den 20 november 2020 tillsatte regeringen en förhandlingsperson med uppdrag att omförhandla både 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens stockholmsdel. Förhandlingsresultatet ska redovisas till infrastrukturdepartementet senast den 15 april 2021

 

Beslut

 

För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm

Stockholms stads Miljöprogram 2020–2023 (KS 2019/1040) och Klimathandlingsplan 2020–2023 för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 (KS 2019/1041) antogs av kommunfullmäktige i maj.

Säkerhetsprogram

Stockholms stads Säkerhetsprogram 2020–2023 (KS 2019/1543) antogs av kommunfullmäktige i mars.

 

Minska kriminalitet

Stockholms stads strategi 2019–2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet (KS 2019/1507) antogs av kommunfullmäktige i juni.

Näringslivsarbete

Stockholms stads näringslivspolicy 2020–2024 (KS 2019/273) antogs av kommunfullmäktige i maj. Näringslivspolicyn anger den gemensamma riktningen för stadens näringslivsarbete.

 

Möjligheternas Stockholm

Möjligheternas Stockholm – Vision 2040 (Inloggad Stockholms stad)

(KS 2019/483-78.1) antogs av kommunfullmäktige i juni.

Inköp

Stockholms stads program för inköp 2020–2023 (Inloggad Stockholms stad)

(dnr KS 2019/799) antogs av kommunfullmäktige i augusti.

 

Bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 (Dnr KS 2020/791) godkändes av kommunfullmäktige i november.

Stockholm växer fram

Stockholms byggnadsordning godkändes av stadsbyggnads­nämnden i maj, och behandlades av kommunfullmäktige i september. Byggnadsordningen utgör ett kunskapsunderlag om hur staden vuxit fram, vilka förutsättningar som gäller i det befintliga stadslandskapet, de olika stadsdelarnas karaktärer samt vägledningar till stöd för stadens fortsatta utveckling (Dnr KS 2020/798).

Stockholmsmässan i Älvsjö

Stockholms stad och Stockholms Handelskammare (Handelskammaren) kom i december överens om att staden förvärvar Handelskammarens andel (49,6 procent) i Mässfastigheter i Stockholm AB (Stockholmsmässan) för 428 mnkr. Stockholms stad blir därmed ensam ägare till Stockholmsmässan i Älvsjö. Förvärvet godkändes av kommunfullmäktige i februari 2021.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten