Drönarvy över Stadshusets torn en sommarmorgon.

Stadens ledning

Stockholms stad styrs sedan kommunalvalet 2018 av Mode­raterna (M), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP), Center­partiet (C) och Kristdemokraterna (KD) som utgör majori­teten i kommunfullmäktige. De har tillsammans 54 av kommun­full­mäktiges mandat. Övriga partier i kommunfullmäktige sitter i opposition. Det är Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Sverigedemokraterna (SD) och Feministiskt Initiativ (FI).

Staden har 15 borgarråd som är heltidsanställda politiker och utses av kommunfullmäktige. Majoriteten har tio borgarråd och oppositionen fem. Majoritetens borgarråd är föredragande i kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs och följs upp. Borgarråden utgör stadens politiska ledning.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av en stadsdirektör och en biträdande stadsdirektör. Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att leda och följa upp Stockholms stads verksamheter.

Rotlar och borgarråd

Möte i rådssalen i Stockholms stadshus. Foto

Efter valet 2018 hör tio styrande borgarråd till den politiska organisationen. De är förtroendevalda på heltid och väljs av kommunfullmäktige. Varje borgarråd ansvarar för en rotel. Roteln utgör stabsfunktion åt sitt borgarråd och bereder ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det finns också fem oppositionsborgarråd. Borgarråden bildar tillsammans borgarrådsberedningen. Det gemensamma arbetet leds av finansborgarrådet som är ordförande i både borgarrådsberedningen och kommunstyrelsen.

Finansborgarråd: Anna König Jerlmyr (M). Foto

Finansborgarråd: Anna König Jerlmyr (M)

Stadsbyggnadsborgarråd: Joakim Larsson (M). Foto

Stadsbyggnads­borgar­råd: Joakim Larsson (M)

Bostads- och fastighetsborgarråd: Dennis Wedin (M). Foto

Bostads- och fastig­hets­borgarråd: Dennis Wedin (M)

Skolborgarråd: Isabel Smedberg Palmqvist (L). Foto

Skolborgarråd: Isabel Smed­berg Palm­qvist (L)­

Socialborgarråd: Jan Jönsson (L). Foto

Socialborgarråd: Jan Jönsson (L)

Trafikborgarråd: Daniel Helldén (MP). Foto

Trafikborgarråd: Daniel Helldén (MP)

Miljö- och klimatborgarråd: Katarina Luhr (MP). Foto

Miljö- och klimat­borgar­råd: Kata­rina Luhr (MP)

Arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd: Karin Ernlund (C). Foto

Arbetsmarknads-, inte­gra­tions- och idrotts­bor­gar­råd: Karin Ernlund (C)

Kultur- och stadsmiljöborgarråd: Jonas Naddebo (C). Foto

Kultur- och stads­miljö­borgar­råd: Jonas Naddebo (C)

Äldre- och trygghetsborgarråd: Erik Slottner (KD). Foto

Äldre- och trygg­hets­bor­gar­råd: Erik Slottner (KD)

Finansroteln

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ekonomiutskott, exploateringsnämnden, servicenämnden, valnämnden, stadsdelsnämnder – övergripande och ekonomi, Stockholms Stadshus AB, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Business Region AB, Stockholms brandförsvar samt övriga bolag som inte tillhör något annat borgarråd. Finansroteln leder och planerar det politiska arbetet.

  • Finansborgarråd: Anna König Jerlmyr (M)

Stadsbyggnadsroteln

Stadsbyggnadsnämnden, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Stockholms Hamn AB och Stokab. Stadsbyggnadsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Stadsbyggnadsborgarråd: Joakim Larsson (M)

Bostads- och fastighetsroteln

Fastighetsnämnden, kyrkogårdsnämnden, bostadsbolagen och Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Bostads- och fastighetsroteln ansvarar för styrning av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Bostads- och fastighetsborgarråd: Dennis Wedin (M)

Skolroteln

Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnder – förskola. Skolroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Skolborgarråd: Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Socialroteln

Socialnämnden, överförmyndarnämnden, stadsdelsnämnder – ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg, stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Socialroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Socialborgarråd: Jan Jönsson (L)

Trafikroteln

Trafiknämnden, kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, Stockholms Stads Parkerings AB. Trafikroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Trafikborgarråd: Daniel Helldén (MP)

Miljö- och klimatroteln

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB, avfallsnämnden och kommunstyrelsens råd för Agenda 2030. Miljö- och klimatroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Miljö- och klimatborgarråd: Katarina Luhr (MP)

Arbetsmarknads-, integrations- och idrottsroteln

Arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, stadsdelsnämnder – arbetsmarknadsåtgärder, barn, kultur och fritid, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och kommunstyrelsens integrationsutskott. Arbetsmarknads- integrations- och idrottsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Arbetsmarknads- integrations och idrottsborgarråd: Karin Ernlund (C)

Kultur- och stadsmiljöroteln

Kulturnämnden, stadsdelsnämnder – stadsmiljö, Stockholms Stadsteater AB, skönhetsrådet. Kultur- och stadsmiljöroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Kultur- och stadsmiljöborgarråd: Jonas Naddebo (C)

Äldre- och trygghetsroteln

Äldrenämnden, stadsdelsnämnder – äldreomsorg, kommunstyrelsens trygghetsutskott, kommunstyrelsens pensionärsråd. Äldre- och trygghetsroteln ansvarar för styrningen av de nämnder och styrelser som organiseras under borgarrådet.

  • Äldre- och trygghetsborgarråd: Erik Slottner (KD)

Oppositionsborgarråd

Oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S). Foto

Karin Wanngård (S)

Oppositionsborgarråd Jan Valeskog (S). Foto

Jan Valeskog (S)

Oppositionsborgarråd Emilia Bjuggren (S). Foto

Emilia Bjuggren (S)

Oppositionsborgarråd Kadir Kasirga (S). Foto

Kadir Kasirga (S)

Oppositionsborgarråd Clara Lindblom (V). Foto

Clara Lindblom (V)

Stadsledningskontoret

Biträdande stadsdirektör Alexandra Göransson och stadsdirektör Magdalena Bosson. Foto

Biträdande stadsdirektör Alexandra Göransson och stadsdirektör Magdalena Bosson

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som leds av stadsdirektör Magdalena Bosson med stöd av biträdande stadsdirektör Alexandra Göransson.

Förvaltningsberättelse