Vy över Högdalen med tunnelbana och grönområde i förgrunden.

Kommunfullmäktiges mål

Staden har under 2020 arbetat efter kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Inriktnings­målen är verksamhets­övergripande och utgör ramen för stadens styrning av verksam­heterna under mandatperioden.

Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

  • En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla
  • En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt
  • En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål konkretiserar inriktningsmålen för de olika verksamheter som bedrivs i staden under flera år, ofta under hela mandatperioden. Målbedömningen ska därför snarare ses som en bedömning av om staden är på rätt väg och i vilken grad det aktuella målet uppnåtts under året än om det långsiktiga verksamhetsområdesmålet faktiskt har uppnåtts.

Under alla verksamhetsområdesmål finns indikatorer med angivna årsmål. Årsmålen för indikatorerna anger vilken nivå som ska uppnås under det aktuella året och bestäms utifrån nuläge, förutsättningar och ambitionsnivå. För individbaserade indikatorer redovisas könsuppdelat utfall där det finns tillgängligt. För övriga indikatorer redovisas endast totalt utfall. Bedömningen av måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål grundas på en sammanvägning av målets indikatorer samt nämndernas bedömningar och analyser av respektive verksamhetsområdesmål. Bedömning görs av om respektive mål har uppfyllts helt, delvis eller ej.

  • Vid hel måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll med en stark trend.
  • Vid delvis måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt rätt håll med en svag trend.
  • Vid ej måluppfyllelse bedöms utvecklingen gå åt fel håll.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Ett hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden