Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt i främst helägda bolag med olika verksamhetsområden.

Kommunalförbundet Storstockholms Brandförsvar sköter sedan 2009 räddningstjänsten åt tio kommuner i Stockholms län. Vissa kommunala angelägenheter sköts av externa utförare.

Illustration av Stockholm Stad: Kommunkoncernen består av "Stadens verksamhet organisationsnummer 212000-0142" och "Stadens bolag, kommunal förbund och stiftelser". Stadens verksamhet består av "Fack- och stadsdelsnämnder, se nedan". Stadens bolag består av "Stockholms Stadshus AB moderbolag, se nedan", "Kommunalförbund, se nedan" och "Stiftelser, se nedan". "Kommunala uppdragsföretag består av "Samägda bolag utan betydande inflytande, se nedan" och "Externa utförare, se nedan.

Fotnot: Röstetal och dotter­bolag framgår av not i balans­räkningen. Staden har valt att organisera stora enhetliga uppdrag i bolags­form för att uppnå specialist­kompetens och enhetlig­het utifrån tydliga ägar­direktiv. Val­frihet uppnås genom användande av externa utförare.

Fack- och stadsdelsnämnder

Stadsdelsnämnder

 • Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
 • Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
 • Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd
 • Bromma stadsdelsnämnd
 • Kungsholmens stadsdelsnämnd
 • Norrmalms stadsdelsnämnd
 • Östermalms stadsdelsnämnd
 • Södermalms stadsdelsnämnd
 • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
 • Skarpnäcks stadsdelnämnd
 • Farsta stadsdelsnämnd
 • Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
 • Skärholmens stadsdelsnämnd

Facknämnder

 • Arbetsmarknads­nämnden
 • Avfalls­nämnden
 • Exploaterings­nämnden
 • Fastighets­nämnden
 • Idrotts­nämnden
 • Kultur­nämnden
 • Kyrkogårds­nämnden
 • Miljö- och hälso­skydds­nämnden
 • Service­nämnden
 • Social­nämnden
 • Stadsbyggnads­nämnden
 • Trafik­nämnden
 • Utbildnings­nämnden
 • Valnämnden
 • Äldrenämnden
 • Överförmyndar­nämnden
 • Kommun­styrelsen m.m.

Dotterbolag till Stockholms Stadshus AB

 • AB Svenska Bostäder
 • AB Familjebostäder
 • AB Stockholmshem
 • Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
 • Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
 • S:t Erik Markutveckling AB
 • Micasa Fastigheter i Stockholm AB
 • Stockholm Vatten och Avfall AB
 • Stockholms Hamn AB
 • AB Stokab
 • Stockholms Stads Parkerings AB
 • Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
 • Kulturhuset Stadsteatern AB
 • S:t Erik Försäkrings AB
 • Stockholm Business Region AB
 • S:t Erik Livförsäkring AB
 • Mässfastigheter i Stockholm AB (50,4 %)*
 • Stockholm Exergi Holding AB (50 %)**
 • AB Glasbrukskvarteret SWF

*Stockholms Handelskammare äger minoriteten
** Fortum Power and Heat AB äger 50%

Samägda bolag utan betydande inflytande

 • Sörab (5 %)

Externa utförare

Vissa kommunala angelägenheter sköts av en annan juridisk person än staden. Nedan anges vilka verksamhetsområden som hanteras på detta sätt, till vilken kostnad och andelen av stadens kostnader för verksamhetsområdet. Totalt betalade staden 19,2 mdkr under perioden för externa utförare.

mnkr %
Politisk verksamhet och gemensam administration 211,6 1,9
Individ- och familjeomsorg 1 076,9 21,7
Infrastruktur, stadsmiljö, skydd 1 595,1 55,5
Förskoleverksamhet och fritidshem 3 475,2 40,8
Grundskola 3 742,0 35,4
Gymnasieskola 2 141,9 53,9
Övrig utbildningsverksamhet 203,3 70,3
Äldreomsorg 4 241,8 55,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 329,3 55,9
Fritid och kultur, allmän fritidsverksamhet 152,4 8,6
Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder 45,2 7

Kommunalförbund

 • Storstockholms Brandförsvar, SSBF

Stiftelser

 • Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Fotnot: Röstetal och dotterbolag framgår av not i balansräkningen. Staden har valt att organisera stora enhetliga uppdrag i bolagsform för att uppnå specialistkompetens och enhetlighet utifrån tydliga ägardirektiv. Valfrihet uppnås genom användande av externa utförare.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning