Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om det redovisade resultatet blir negativt, det vill säga om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras senast under det tredje året efter det att det negativa resultatet redovisades.

Två mammor och två barn på väg till återvinningen. Foto

Huvudprincipen är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning med balanskravet görs. Försäljning av exploateringstillgångar som exploateringsanläggningar räknas som omsättningstillgångar och får därmed undantas. Syftet med balanskravet är att visa att en kommun inte lever över sina tillgångar.

En avstämning mot balanskravet ska göras enligt kommunallagens krav på en ekonomi i balans och avstämningen är utformad enligt lag om kommunal bokföring och redovisning. Balanskravsresultatet är även stadens finansiella resultatmål. Enligt lagkravet kan inkomster från försäljning av exploateringsfastigheter räknas med i balanskravsutredningen vilket gjorts nedan, och ingår med 2 841 mnkr i årets resultat 2020. Stadens resultat justerat enligt kommunallagens krav visar att staden uppfyller såväl kravet på en ekonomi i balans som stadens finansiella resultatmål då balanskravsresultatet är positivt med 4 865 mnkr (1 006 mnkr).

Mnkr 2020 2019 2018 2017 2016
Årets resultat 4 953 2 728 3 176 2 361 4 643
Avgår jämförelse­störande intäkter -89 -1 722 -563 -1 533 -418
Årets balans­kravs­resultat 4 865 1 006 2 613 828 4 225

Väsentliga personalförhållanden