Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Byggkranar och flervåningshus under konstruktion i Rinkeby. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt, med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur och skolor i alla delar av staden. Till år 2025 ska 70 000 klimatsmarta bostäder byggas, med ett brett utbud av boendeformer och fler ekonomiskt överkomliga bostäder. Balans mellan hyres- och bostads-/äganderätter ska eftersträvas.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts delvis under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För en av elva av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt, för fem har det uppnåtts delvis och för fem har årsmålet ej uppfyllts. 23 av 26 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och 3 bedömer att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås delvis. Nämnder och bolagsstyrelser har genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Gemensamt arbete för ett högt bostadsbyggande

Sedan 2018 har marknadsläget för nyproduktion varit svagt, framför allt för bostadsrätter. Det har inneburit en utmaning för måluppfyllelsen både avseende byggstarter och planprocess. Antalet påbörjade bostäder uppgick till 3 856 stycken. Det är en minskning med 20 procent jämfört med 2019 och sannolikt en konsekvens av pandemin. Årsmålet nåddes inte. Det långsiktiga målet för bostadsbyggandet i Stockholms stad är att 140 000 bostäder ska byggas åren 2010–2030. Sedan år 2010 har drygt 59 500 bostäder påbörjats.

Staden fortsätter att planera för ett högt bostadsbyggande och insatser för att säkerställa målen bedrivs kontinuerligt. Stadens projektportfölj och framtagen handlingsplan följs upp systematiskt, med fokus på projekt med god genomförbarhet. Totalt 8 441 bostäder har markanvisats under året, i nivå med 2019. Antalet bostäder i godkända/antagna detaljplaner gick till 6 344 stycken, en ökning med 19 procent.

Hög andel hyresrätter

År 2020 uppgick andelen hyresrätter i nyproduktionen till 64 procent. Sammanlagt 2 479 hyresrätter påbörjades under året. Årsmålet nåddes inte. Stadens bostadsbolag AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder rapporterar sammantaget att 1 361 hyresrätter påbörjades under året, 7 procent mer än 2019.

 

År 2020 uppgick andelen hyresrätter i nyproduktionen till 64 procent.

Fler markanvisningar för minskade boendekostnader

Årsmålet att markanvisa 400 bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader uppnåddes helt. Utfallet blev 439 stycken. De sammanlagt sex markanvisningarna återfinns bland annat i stadsdelarna Rågsved, Årsta och Norra Djurgårdsstaden.

Arbetet med konceptet Stockholmshus fortsätter. Inför ny upphandling av entreprenörer har en utvärdering av förra avtalsperioden genomförts. Konceptutveckling har gjorts för att skapa ännu bättre förutsättningar för Stockholmshus i olika typer av områden.

Under året har 491 studentbostäder påbörjats, och 464 studentbostäder har färdigställts i bland annat Gröndal, Tallkrogen, och Sköndal.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen beslutade

I november antog kommunfullmäktige riktlinjer för bostadsförsörjningen för perioden 2021 till 2024, baserade på analyser av demografi, behov, efterfrågan och marknadsförutsättningar. I riktlinjerna föreslås ett antal åtgärder som syftar till att säkerställa behovet av bostäder för bland annat äldre, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, nyanlända, unga och studenter

För att säkerställa bostadsförsörjningen för utsatta personer har staden intensifierat arbetet för att få fram fler genomgångsbostäder, att använda exempelvis som försöks- och träningslägenheter. Staden har under året sett över hur privata initiativ kan bidra till fler permanenta genomgångsbostäder, och kommer framöver arbeta mer aktivt tillsammans med privata aktörer som ett komplement till SHIS och de kommunala bostadsbolagens arbete.

Viktiga kunskapsunderlag för stadens gestaltning

En ny byggnadsordning är framtagen, och framtagandet av en arkitekturpolicy för Stockholm pågår. Stockholms översiktsplan med tillhörande riksintressebilaga, byggnadsordningen och arkitekturpolicyn utgör tillsammans delar i en övergripande strategi för stadens utveckling, planering och gestaltning.

Systematiskt arbete för en socialt hållbar stadsutveckling

Ett prioriterat område under året har varit att fullt ut integrera jämställdhets- och barnrättsperspektiven i modellen för socialt värdeskapande analys (SVA). Modellens arbetssätt har implementerats successivt i allt fler detaljplaneprojekt för att säkerställa ett systematiskt arbete för att föra in sociala värden i stadsutvecklingen. Ett kvitto för stadens målmedvetna arbete att främja social hållbarhet genom stadsutvecklingen fick staden när profilprojektet Fokus Skärholmen i mars fick Sveriges Arkitekters pris för bästa plan, Planpriset.

Utvecklad lokalresursplanering

Genom införandet av en stadsövergripande process för lokalförsörjning, tas ett helhetsgrepp om stadens lokalplanering. Detta är ett viktigt verktyg för ökad styrning och kontroll över stadens samlade lokalresurser och ska bidra till att förtydliga förutsättningarna för externa aktörer att medverka i stadens lokalförsörjning.

Indikatorer

Antal markanvisade bostäder

Årsmål: 10 000 st
Utfall totalt: 8 441 st
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: I nivå med 2019


Antal markanvisade hyresrätter

Årsmål: 5 000 st
Utfall totalt: 3 283 st
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: 39 procent av det totala antalet markanvisade bostäder.


Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner

Årsmål: 10 000 st
Utfall totalt: 6 344 st
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Ökning jämfört med 2019


Antal påbörjade bostäder

Årsmål: 10 000 st
Utfall totalt: 3 856 st
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Minskning jämfört med 2019, sannolikt till följd av pandemin


Antal påbörjade hyresrätter

Årsmål: 5 000 st
Utfall totalt: 2 479 st
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Minskning jämfört med 2019, sannolikt till följd av pandemin


Antal markanvisade bostäder i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling

Årsmål: 4 000 st
Utfall totalt: 3 578 st
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Ökning jämfört med 2019. Antalet planer i influensområdet har ökat successivt.


Antal bostäder i godkända/antagna detaljplaner i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling

Årsmål: 4 500 st
Utfall totalt: 3 578 st
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Ökning jämfört med 2019. Antalet planer i influensområdet har ökat successivt.


Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi

Årsmål: 150 st
Utfall totalt: 0 st
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Staden kommer framöver arbeta mer aktivt med privata aktörer som komplement.


Antal markanvisade genomgångsbostäder för prioriterade grupper

Årsmål: 250 st
Utfall totalt: 200 st
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Ökning jämfört med 2019


Antal förmedlade bostad först och försöks- och träningslägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF)

Årsmål: 500 st
Utfall totalt: 456 st
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: I nivå med 2019


Antal markanvisade bostäder i syfte att nå minskade boendekostnader

Årsmål: 400 st
Utfall totalt: 439 st
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet