I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Två personer med downs syndrom har bakat en tårta på Dagverksamheten ContainerRåttan. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Socialtjänsten ska stå stark för att möta människor som är i behov av stöd och hjälp. Människor ska kunna lita på att samhället fångar upp och stödjer när det behövs och alla ska garanteras en rättssäker behandling. Socialtjänsten ska uppmärksamma alla barn och vuxna som kan behöva deras hjälp och staden ska erbjuda en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst som kan möta det aktuella behovet av sociala insatser.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts helt under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För 7 av 14 av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt, för 7 har det uppnåtts delvis. 22 av 29 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, 7 bedömer att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Till följd av covid-19-pandemin har stadens socialtjänst ställts inför nya utmaningar vilket krävt omställning av verksamheten, då visst utvecklingsarbete, kompetenshöjande insatser samt förebyggande arbete har fått stå tillbaka. Trots ändrade förutsättningar är den övergripande bilden att socialtjänsten har kunnat upprätthålla sitt arbete på ett bra sätt. Nämnderna har i all väsentlighet arbetat i enlighet med Program för ett jämställt Stockholm 2018–2022, och utvecklat analyser och åtgärder där omotiverade könsskillnader har identifierats. Arbetet för att skapa jämställda förutsättningar fortsätter att integreras i ordinarie processer inom samtliga verksamhetsområden för att fortsätta att utveckla kvaliteten i stadens verksamheter.

Samhandling, tidiga insatser och ett stärkt barnrättsperspektiv

För att höja kvaliteten i stadens verksamheter och göra skillnad för barn och unga har nämnderna fortsatt att utveckla både det strategiska och det operativa arbetet med att uppmärksamma alla barn och deras rättigheter samt göra prövningar av barnets bästa.

Arbetet med att stärka barnrättsperspektivet inom socialtjänstens samtliga delar har fortsatt under året och stadens barnrättssamordnare spelar en viktig roll i detta arbete.

Tidiga och förebyggande insatser i samverkan mellan hem, förskola, skola och socialtjänst, fritid, polis och hälso- och sjukvård har prioriterats under året. Fungerande samverkansstrukturer och operativ samhandling är nödvändigt för att fler barn och unga i riskzon ska identifieras i syfte att åstadkomma ett tidigt och koordinerat stöd och stabilisera skolgång. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har arbetat med pilotprojektet Modell för tidigt socialt stöd där bland annat socialtjänsten arbetar ute på förskolor och skolor. Ytterligare exempel där samhandling är en huvudkomponent och där professionella från olika verksamheter agerar som en gemensam aktör är stadens ungdomsmottagningar och Skolsociala team som har förstärkts med skolsocionomer med ett särskilt fokus på ökad skolnärvaro och bättre skolresultat i utvalda grundskolor i ytterstaden. Projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) fortsätter att visa goda resultat med en fördjupad samverkan och ett tidigt och främjande föräldraskapsstöd. Föräldrarådgivare erbjuder stöd i föräldraskapet tillsammans med öppna förskolan och barn- och mödrahälsovården genom till exempel föräldrastödsprogram, hembesöksprogram och familjecentraler i ytterstaden. Arbetet med Skolfam och implementeringen av SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn har stärkts under året.

Fungerande samverkansstrukturer och operativ samhandling är nödvändigt för att fler barn och unga i riskzon ska identifieras i syfte att åstadkomma ett tidigt och koordinerat stöd och stabilisera skolgång.

Under året har stadsdelsnämnderna arbetat i enlighet med stadens Strategi för att minska riskerna för att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet genom lokala handlingsplaner. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har utvecklat arbetet med förstärkt eftervård vid hemgång från institution och Farsta stadsdelsnämnd har genom projektet Våga anmäla, våga vittna riktat stöd till brottsutsatta ungdomar och deras vårdnadshavare. Samverkan med polisen kring barn och unga har stärkts genom särskilda samordningsfunktioner. Arbetet med Sociala insatsgrupper (SIG) har utvecklats och finns i de sju ytterstadsdelsnämnderna för unga vuxna, 19–29 år, samt för unga, 12–18 år.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Stockholms stad har högt ställda mål för att garantera alla som bor och verkar i Stockholm full delaktighet i samhällslivet. Arbetet med personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning har fokuserat på ökad delaktighet, utveckling av insatser med fokus på möjligheterna att närma sig arbetsmarknaden. Stadens verksamheter inom daglig verksamhet har fortsatt att sträva efter att underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier för målgruppen. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har implementerat en systematisk och evidensbaserad metod inom daglig verksamhet (Måluppfyllelseskalan) som syftar till att brukarna ska bli mer självständiga i sin vardag.

Under året har stadsdelsnämndernas samverkan inom staden och med andra aktörer i syfte att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa prioriterats. Samverkan med Region Stockholm kring personer med komplexa vårdbehov som ofta besöker beroendeakuten har stärkts. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck samt PRIMA Maria och Psykiatri Södra tagit fram en gemensam handlingsplan om samverkan kring gruppen personer med samsjuklighet som syftar till att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja. Skärholmens stadsdelsnämnd har under året låtit alla LSS-verksamheter i egen regi certifieras i ett grundutbildningskoncept som säkerställer ökad kompetens hos medarbetarna. Under året har grundutbildningskonceptet antagits av flera andra stadsdelsnämnder.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Staden har fortsatt arbetet med att utveckla arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck för att detta ska bli samordnat, evidensbaserat och av hög kvalitet. Till följd av pandemin har staden sett ett ökat antal personer som söker stöd utifrån våldsutsatthet. En ökad isolering i det egna hemmet riskerar att förvärra situationen och kan innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser. Under året har Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025, tagits fram.

Arbetet mot hemlöshet

Arbetet mot hemlöshet är en prioriterad fråga i Stockholms stad och nya åtgärder vidtas kontinuerligt bland annat utifrån att gruppen av hemlösa personer förändras. Nämnderna erbjuder en evidensbaserad missbruksvård, rådgivning kring budget- och skuldfrågor, samt stöd vid hemlöshet eller risk för vräkning. Arbetet med Försöks- och träningslägenheter (FoT) har utvecklats och insatser med utökat boendestöd har en stor efterfrågan. Arbetet med Bostad först har utökats och fler bostäder har fördelats för ändamålet samt stödet till deltagarna har utökats. Staden har tagit fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020–2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden.

Indikatorer

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats

Årsmål: 84 %
Utfall: Totalt 86,4 %, varav kvinnor 87,4 %, män 85,7 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering

Årsmål: 100 %
Utfall: Totalt 100 %, varav kvinnor 100 %, män 100 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnena i grundskolan

Årsmål: 75 %
Utfall: Totalt 68,6 %, varav kvinnor 79 %, män 63 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Utfallet har med stor sannolikhet påverkats av den pågående pandemin som lett till högre skolfrånvaro och sjunkande skolresultat. Färre familjehemsplacerade barn i ytterstadsdelar, och färre pojkar klarar målen i kärnämnena. För de barn som är placerade i Stockholms län erbjuds SkolFam.


Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin

Årsmål: 30 %
Utfall: Totalt 30 %, varav kvinnor 32 %, män 27 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Andel personer inom socialpsykiatrin som är nöjda med sin insats

Årsmål: 80 %
Utfall: Totalt 90 %, varav kvinnor 91 %, män 88 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk

Årsmål: 42 %
Utfall: Totalt 51,5 %, varav kvinnor 54,3 %, män 50,6 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Årsmål: 78 %
Utfall: Totalt 78 %, varav kvinnor 78 %, män 79 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Andel brukare som trivs – funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Årsmål: 80 %
Utfall: Totalt 84 %, varav kvinnor 84 %, män 84 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)

Årsmål: 90 %
Utfall: Totalt 88,1 %, varav kvinnor 89,6 %, män 89,1 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Att utfallet knappt når upp till årsmålet bedöms vara att bemötandefrågor (inkl. kommunikations-insatser) och individuella arbetssätt nedprioriterats, till förmån för arbete med smittsäkra arbetssätt utifrån rådande pandemi.


Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen

Årsmål: 91 %
Utfall: Totalt 90 %, varav kvinnor 94 %, män 86 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Utfallet är i stort sett oförändrad mellan 2018 och 2020. Över tid syns tydliga könsskillnader där pojkar i dubbelt så stor utsträckning rapporterar att de använt hot eller våld, samt att de burit vapen.


Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol

Årsmål: 62 %
Utfall: Totalt 59 %, varav kvinnor 55 %, män 64 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Andelen elever som inte dricker alkohol har minskat trots att debutåldern för alkoholberusning har sjunkit och nu är 13 år. Fler pojkar än flickor avstår helt från alkohol.


Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika

Årsmål: 92 %
Utfall: Totalt 85 %, varav kvinnor 88 %, män 83 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Årets mätning visar att tillgången på narkotika har ökat och fler elever uppger att de har haft möjligheten att prova. Cannabis är den största drogen.


Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak

Årsmål: 91 %
Utfall: Totalt 84 %, varav kvinnor 85 %, män 82 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Tobakskonsumtionen har ökat mellan 2018-2020, rökning är oförändrat samtitidgt som snusning ökar, framförallt bland flickor


Andel unga som fått brottsofferstöd och som upplever en positiv förändring av sin livssituation

Årsmål: 70 %
Utfall: Totalt 65 %, varav kvinnor 55 %, män 73 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Utfallet visar på en försämring från 2019 för framförallt flickor. En förklaring kan vara att fler flickor än pojkar haft ytterligare svårigheter som till exempel psykisk ohälsa, som inte varit kopplat till brottsutsattheten. Dessa har blivit länkade till behandling inom psykiatrin.


I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande