Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Forsgrénska badet i Medborgarhuset. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur- och idrottsstad och en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangsstad. Stadens ska präglas av ett rikt utbud av kultur och idrott. Det fristående kultur- och föreningslivet ska ha gynnsamma och förutsägbara villkor. Idrott och rörelse i närmiljön ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga eller var man bor.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts delvis under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För två av sju av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt, för två har det uppnåtts delvis och för tre har årsmålet ej uppfyllts. Indikatorerna som uppnåtts helt och delvis mäter till stor del invånarnas nöjdhet med tillgång till fritidsaktiviteter. De indikatorer som ej uppnåtts är däremot sådana som mäter frekvensen av något, exempelvis antal lån på bibliotek. Utfallet för dessa indikatorer har till stor del påverkats av pågående pandemi då verksamheters öppettider påverkats samt att medborgarna uppmanas att begränsa sina sociala kontakter.18 av 27 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt och 9 bedömer att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner. I bedömningen om måluppfyllelse väger idrottsnämnden och kulturnämndens bedömning om målet som delvis uppfyllt tungt.

Covid-19-pandemin

Den pågående pandemin påverkar måluppfyllelsen i hög grad då stora delar av stadens utbud av idrotts, – kultur- och fritidsaktiviteter har reducerats, anpassats, flyttats eller stängts. Stora delar av det planerade arbetet har inte kunnat genomföras enligt plan vilket påverkat i vilken utsträckning stockholmarna har kunnat ta del av stadens utbud.

Stadens verksamheter har under året anpassat sin verksamhet efter pågående pandemi, bland annat har verksamheter som innan pandemin skedde genom fysiska möten digitaliserats. Ett exempel är att staden under sommaren genomförde pandemianpassade aktiviteter under namnet Sommar 2020. På webbplatsen sommar2020.stockholm samlades tips på olika sommaraktiviteter såsom idrottsaktiviteter och kulturarrangemang för såväl barn som vuxna. 1 550 programstarter fördelat över 255 unika program har genomförts.

Sommar 2020:s webbplats

Andra exempel är Kulturskolan som snabbt ställde om till digital verksamhet och bibliotekens boksamtal, språkcaféer och boktips som har genomförts digitalt. Bibliotekens bokbuss har också besökt och levererat böcker till både äldreomsorg och förskola.

Nya idrottsanläggningar och kulturverksamheter

Under 2020 har flera idrottsanläggningar och kulturverksamheter öppnat. I mars invigdes Kulturskolans och Kulturhuset Stadsteaterns nya gemensamma scen i Husby och i juni invigdes det nya Järvabadet som har blivit ett positivt tillskott för boende i Järvastadsdelarna. I augusti öppnade både Gubbängens skridsko- och bandyhall, den första träningshallen för bandy och skridsko i Stockholmsregionen, samt Forsgrénska badet i Medborgarhuset som hållit stängt för renovering.

En jämställd kultur- och idrottsstad

År 2020 har det varit möjligt att ta fram utfall för kvinnor och män, flickor och pojkar på fyra av sju indikatorer. Det som går att utläsa ur ett jämställdhetsperspektiv är att det inte är några skillnader mellan pojkar och flickors deltagande i föreningsliv. För resterande 3 indikatorer med könsuppdelad statistik finns markanta skillnader för indikatorn antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare i vilken män står för 62,7 procent av utfallet och kvinnor för 36,2 procent. För indikatorerna andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter och andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter finns skillnader om några procentenheter mellan könen i utfallet. Nämnderna har vidtagit åtgärder för att jämna ut skillnaderna mellan könen genom att exempelvis öka antalet flickor som besöker fritidsgårdar samt öka antalet flickor som deltar i föreningslivet.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är att det inte är några skillnader mellan pojkar och flickors deltagande i föreningsliv.

Indikatorer

Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter

Årsmål: 75 %
Utfall: Totalt 75 %, varav kvinnor 78 %, män 74 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare

Årsmål: 4,8
Utfall: Totalt 3,5, varav kvinnor 36,2, män 62,7
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Ej Resterande 1,1 procent genomförs av förskolor och andra aktörer som inte går att definiera utifrån kön.


Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter

Årsmål: 75 %
Utfall: Totalt 74 %, varav kvinnor 73 %, män 75 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Utfallet är i stort sett oförändrad mellan 2018 och 2020. Flera nämnder beskriver ett arbete med att öka antalet flickor som deltar I föreningslivet.


Andel ungdomar som deltar i föreningsliv

Årsmål: 65 %
Utfall: Totalt 68 %, varav kvinnor 68 %, män 68 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: –


Stockholmarnas nöjdhet med kommunala kultur-institutioner

Årsmål: 85 %
Utfall: Totalt 82,8 %, varav kvinnor – %, män – %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Utfallet visar på en försämring från 2019. Att utfallet knappt når upp till årsmålet bedöms bero på att flera kommunala kulturinstitutioner under perioder av 2020 varit stängda till följd av rådande pandemi.


Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid

Årsmål: 93 000 st
Utfall: Totalt 71 556 st, varav kvinnor -, män –
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Antalet bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid har minskat kraftigt under året främst till följd av pandemin.


Antal gästnätter

Årsmål: 15,8 miljoner
Utfall: Totalt 6,8 miljoner, varav kvinnor -, män –
Mål­­upp­­fyllelse: Ej
Kommentar: Corona-pandemin har påverkat turismen, i synnerhet Stockholm hårt, med minskade gästnätter som följd.


Stockholm är en hållbar stad med god livsmiljö