Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Man på mountain bike i Hansta naturreservat. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Stockholm ska vara en säker och trygg stad för alla där människors frihet inte begränsas. Stadens arbete för att motverka kriminalitet ska ske i nära samverkan mellan såväl stadens verksamheter som med polis och andra nyckelaktörer. Stockholms stad ska arbeta strukturerat och målmedvetet mot våldsbejakande extremism och ta lärdom av andra länders arbete och erfarenheter.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts delvis under 2020 baserat på vad som framgår nedan. 17 av 29 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, 11 bedömer att målet uppnås delvis och 1 bedömer att målet ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner. Till följd av covid-19-pandemin har medborgarundersökningen inte genomförts 2020. Därför har det inte varit möjligt att följa upp 3 av 4 av kommunfullmäktiges indikatorer. För den indikator som följts upp uppnås årsmålet delvis.

Covid-19 pandemi och krisledningsarbete – fokus på prioriterad kärnverksamhet

Året har i hög grad präglats av covid-19-pandemin. Stadens centrala krisledning aktiverades den 16 mars 2020. I arbetet har stadens säkerhetsprogram för perioden 2020–2023, som kommunfullmäktige beslutade om våren 2020, varit vägledande. Fokus för stadens arbete var att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterad kärnverksamhet. Stadens hantering av pandemin har visat prov på ett aktivt och uthålligt kris­hantering­sarbete och en förmåga att hantera kärnuppdrag. Erfarenheter och lärdomar ska tas omhand i den fortsatta utvecklingen mot en sammanhållen och stärkt planering för krisberedskap och civilt försvar.

Fokus för stadens arbete var att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas, samt att arbeta för att upprätthålla prioriterad kärnverksamhet.

Trygghetsmätningen 2020

Stadens trygghetsmätning 2020 visar på ett försiktigt positivt resultat. Den ökning som skett sedan 2011 beträffande otrygghet i utemiljö på kvällstid har avstannat. I 2020 års mätning svarar 10 procent att de är otrygga om de går ut på kvällen. Vad gäller problem i bostadsområdet så utmärker sig frågor kopplade till den fysiska miljön (nedskräpning, mörka områden och dålig belysning). Andelen som är oroliga för att utsättas för brott har minskat sedan förra mätningen och förbättringen är som mest tydlig i områden där oron varit särskilt hög. Staden har under året bedrivit ett omfattande arbete för att fortsätta och förstärka den positiva trenden.

Insatser för en trygg och attraktiv stad

Staden har fortsatt satsningen på platssamverkan. Tanken med platssamverkan är att samla olika aktörer för att arbeta tillsammans med trygghetsskapande åtgärder. Arbetet har skett i samverkan med bland annat fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhälle. Utvärderingar av stadens platssamverkan sker löpande. Farsta stadsdelsnämnd har exempelvis utvärderat platssamverkan på Hökarängen centrum och Stieg Trenters torg. Butiksägare, polisen, fältassistenter, områdesvärdar, fritidspersonal och föräldravandrare är övervägande positiva till resultatet.

Kommunstyrelsens trygghetsutskott har under 2020 tilldelat medel till stadens nämnders arbete med att öka tryggheten genom trygghetsinvesteringar. I de behovsanalyser som görs i ansökningarna beaktas barn-, äldre-, jämställdhets- och tillgäng­lighets­perspektiv. Investeringarna har exempelvis möjliggjort uppsättning av kameror, olika belysningsåtgärder, larm och insatser för att göra gångtunnlar och lekplatser tryggare.

Trygghetsinvesteringar har exempelvis möjliggjort uppsättning av kameror, olika belysningsåtgärder, larm och insatser för att göra gångtunnlar och lekplatser tryggare.

Under året har ett nytt avtal för mobila ordningsvakter slutits. Parallellt med detta har ansökningar om både förlängning av befintliga och nya förordnandeområden, där ordningsvakterna får verka lämnats in löpande.

Staden bedriver fortsatt ett omfattande arbete mot våldsbejakande extremism. Under 2020 har bland annat ett antal riktade fördjupningsutbildningar genomförts och arbete har utförts inom ramen för det nordiska samarbetet Capital Code. Inom ramen av Capital Code samverkar de nordiska huvudstäder för att tillsammans utveckla sitt arbete mot våldsbejakande extremism.

Samverkan för en tryggare och säkrare stad samt region

Samverkan inom staden och med externa aktörer är centralt i såväl krislednings- som trygghetsarbetet. Under 2020 har fokus legat på att utveckla den regionala samverkan och skapa synergier med övriga aktörer. Staden har genom Samverkan Stockholmsregionen (SSR) varit en drivande aktör i den regionala samverkan kring covid-19-pandemin. Inom trygghetsområdet är arbetet kring Trefas ett exempel på samverkan där polisen i Region Stockholm, Kriminalvården och Stockholms stad har inlett ett förstärkt samarbete för att förändra situationen i Stockholm genom att förebygga det dödliga våldet.

Trafiknämnden har fortsatt att utveckla dialogen med stadsdelsnämnderna i syfte att förbättra samverkan. Detta har bland annat inneburit att det finns en utpekad kontaktperson för respektive stadsdelsnämnd och att det genomförs områdesmöten för informationsutbyte samt samordning av insatser.

Många besöker stadens parker och grönområden

Staden har genom Levande Stockholm fortsatt att utveckla stadsrummet som vistelseplats. Under vintersäsongen har staden även genomfört Levande Stockholm på ett flertal torg i inner- och ytterstaden. Med satsningen Grönare Stockholm möjliggörs en fortsatt utveckling av stadens gröna offentliga miljö, med särskild prioritet på stadens ytterområden.

Pandemin har medfört att besökstrycket i parker och grönområden ökat under året då fler väljer att träffas eller förlägga aktiviteter utomhus. För att möta den ökade nedskräpningen ökade städinsatserna och tömningsfrekvenserna av papperskorgar i många delar av staden under våren och sommaren. För att nedskräpningen ska minska har staden även arbetat med olika insatser för att öka engagemang, delaktighet och medvetenhet bland invånarna. Exempelvis har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd vid två tillfällen under Sommar på torget informerat invånare om hur de kan påverka stadsmiljön genom att lämna medborgarförslag och synpunkter. Ett prioriterat fokusområde bland flera stadsdelsnämnder har under 2020 varit avtalsuppföljning av entreprenörer. Uppföljningarna har visat att det finns entreprenörer som inte levererat enligt avtal och dessa har fått betala vite och åtgärda de brister som identifierats.

Indikatorer

Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor

Årsmål: 77 %
Utfall:
Mål­­upp­­fyllelse:
Kommentar: Mäts i medborgarundersökning som pga pandemin ej genomförts 2020


Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning

Årsmål: 71 %
Utfall:
Mål­­upp­­fyllelse: 
Kommentar: Mäts i medborgarundersökning som pga pandemin ej genomförts 2020


Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden

Årsmål: 71 %
Utfall:
Mål­­upp­­fyllelse: 
Kommentar: Mäts i medborgarundersökning som pga pandemin ej genomförts 2020


Andel ungdomar i Stockholmsenkäten som uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld

Årsmål: 88,5 %
Utfall: Totalt 84 %. Varav kvinnor 82 %, män 87 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Ny indikator 2020. Resultatet visar att kvinnor i högre grad utsatts för hot och våld. Staden genomför en rad våldspreventiva insatser riktade mot ungdomar för att minska hot och våld.


I Stockholm når alla barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige