I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Äldre kvinna tränar på gym på Årstapaviljongen. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Som äldre ska man kunna leva sitt liv med självbestämmande, respekt och värdighet, även högre upp i åren. Stockholms äldreomsorg ska präglas av kvalitet och valfrihet och ska vara ledande i kompetens inom demenssjukdomar och geriatrisk specialistkompetens.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts delvis under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För två av sex av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt, för fyra har det uppnåtts delvis. 12 av 25 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, 12 bedömer att målet uppnås delvis och 1 bedömer att målet ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Stadens äldreomsorg har påverkats i hög grad av den pågående pandemin men verksamheterna har snabbt ställt om och anpassats för att upprätthålla en god omsorg av hög kvalitet.

Trygghet, självbestämmande och en äldreomsorg av hög kvalitet

Staden fortsätter att arbeta för att öka andelen nöjda omsorgstagare inom äldreomsorgen då kommunfullmäktiges mål inte uppnås. Stadens strategi för en äldrevänlig stad utgör underlag till stadens arbete för att skapa en tillgänglig och inkluderande stad med en miljö som främjar ett aktivt liv, hela livet. Kompetensutvecklings-satsningar hos medarbetare inom äldreomsorgen har prioriterats där exempelvis utbildningar inom psykisk ohälsa hos äldre, missbruk, Stjärnmärkt demensomsorg, Silviahemcertifiering i hemtjänsten, HBTQ-certifiering på vård- och omsorgsboenden, basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning har genomförts. Staden har även fortsatt arbetet i linje med Agenda 2030 och dess mål, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet, exempelvis genom stadens implementering av den nya mat- och måltidspolicyn och i arbetet med förebyggande insatser på stadens öppna träffpunkter och sociala mötesplatser.

En äldreomsorg med effektiv anpassningsförmåga

Under året beslutade regeringen om besöksförbud på samtliga landets äldreboenden. Staden har bedrivit ett intensivt arbete för att ta fram handlingsplaner, rutiner och rekommendationer för att anpassa verksamheterna utefter de nya bestämmelserna. Nya arbetssätt har tagits fram för att ge omsorgstagarna möjlighet till möten med anhöriga via exempelvis digitala verktyg, besök genom plexiglasskärmar och utomhusbesök. Vidare så har stadens aktivitetscenter varit stängda under stora delar av året. Staden har ställt om verksamheten och erbjudit kreativa lösningar för att kunna bibehålla de sociala mötena mellan de äldre och har tillhandahållit bland annat stödverksamhet via telefon, smittsäkra hembesök, promenader på säkert avstånd, digitala fikaträffar, tipspromenader, fysiska övningar, kosttips för seniorer via sociala medier och gympa- och yogagrupper utomhus i mindre grupper.

Staden har ställt om verksamheten och erbjudit kreativa lösningar för att kunna bibehålla de sociala mötena mellan de äldre.

En innovativ och kreativ äldreomsorg

Utvecklingen av välfärdsteknik inom verksamhetsområdet har fortsatt och under året påbörjades införandet av Smarta lås inom hemtjänsten. Stadens digitalisering av arbetssätt inom äldreomsorgen har påskyndats på grund av pandemin. Staden har kunnat erbjuda ett större utbud av digital teknik för att stimulera enskilda individer och för att kommunicera med de äldre och deras närstående. Exempelvis infördes en digital fixartjänst, ett individuellt stöd för äldre som behöver hjälp med digital välfärdsteknik.

Staden har kunnat erbjuda ett större utbud av digital teknik för att stimulera enskilda individer och för att kommunicera med de äldre och deras närstående.

En god samverkan med regionen

Stadens samverkan med regionen har fortsatt varit en prioriterad fråga med den äldres behov i centrum. För att kunna möta de äldre på bästa sätt så har samverkansmötena med regionen skett digitalt och fokus har varit på smittläget. Delar av arbetet med tryggt mottagande i hemmet har pausats under året då medarbetare i dessa team har engagerats i arbete kopplat till pandemin och då främst i de förstärkningsteam staden inrättade. Det har varit en god samverkan mellan regionen och stadens förstärkningsteam för att bedriva arbetet med att minska smittspridningen inom hemtjänsten och alla personer med hemtjänst som hade konstaterad eller misstänkt covid-19 erbjöds hjälp av förstärkningsteam, dygnet runt, oavsett hemtjänstutförare.

En jämställd äldreomsorg

År 2020 har det varit möjligt att ta fram utfall för kvinnor och män på fem av sex indikatorer. Det som går att utläsa ur ett jämställdhetsperspektiv är att det är marginella skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelse av sin äldreomsorg. Kvinnors upplevelse är något mer positiv än männens.

Indikatorer

Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten

Årsmål: 86 %
Utfall: Totalt 85 %, varav kvinnor 84 %, män 85 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Stadens arbete med ramtid samt förtydligandet av kontaktmannaskapet och dess uppdrag är en viktig del för att förbättra resultatet. Vidare är genomförandeplanen ett viktigt instrument och arbetssätt för att skapa delaktighet i insatserna


Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende

Årsmål: 77 %
Utfall: Totalt 77 %, varav kvinnor 78 %, män 74 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet

Årsmål: 92 %
Utfall: Totalt 94 %, varav kvinnor 96 %, män 93 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:


Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst

Årsmål: 85 %
Utfall: Totalt 84 %, varav kvinnor 86 %, män 84 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Informationsmaterial, genomförandeplaner samt en förbättrad kommunikation med de anhöriga, som ofta är den som svarar på brukarundersökningen som indikatorsutfallet grundar sig på, behöver förbättras.


Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende

Årsmål: 82 %
Utfall: Totalt 81 %, varav kvinnor 82 %, män 79 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Informationsmaterial, genomförandeplaner samt en förbättrad kommunikation med de anhöriga, som ofta är den som svarar på brukarundersökningen som indikatorsutfallet grundar sig på, behöver förbättras.


Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod

Årsmål: Max 10 personer
Utfall: Totalt 11,5
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Staden arbetar med att öka personalkontinuiteten genom att bland annat förbättra schemaläggningen, genomförandeplanen och att ha en högre grad av tillsvidareanställda.


Ett hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt