I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper kort

Två äldre kvinnor pluggar svenska på SFI. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Försörjning genom eget arbete är avgörande för att människor ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar. Fler arbetstillfällen skapar även ökade skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Att fler arbetar är främst en vinst för den enskilde. Med ett jobb kommer en inkomst och en gemenskap som skapar självständighet, frihet och trygghet.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts delvis under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För tre av fem av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt och för två har det uppnåtts delvis. 20 av 29 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksam­hets­området uppnås helt, 8 bedömer att målet uppnås delvis och 1 bedömer att målet ej uppnås. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.

Fortsatt lågt behov av ekonomiskt bistånd

I slutet av 2019 bröts en flerårig trend av nedåtgående behov av ekonomiskt bistånd och när covid-19-pandemin bröt ut prognostiserades dess konsekvenser på arbetsmarknaden innebära en kraftig ökning. Den kraftiga ökningen har dock uteblivit och även under 2020 nådde stadens sina mål. Kommunfullmäktiges mål för året avseende andelen personer i behov av bistånd var 1,5 procent och utfallet blev 1,46 procent. Utfallet 2019 var 1,48 procent vilket innebär att det är en lägre andel personer som var i behov av ekonomiskt bistånd under 2020 än under 2019, detta trots de tuffa konsekvenser som drabbade samhällsekonomin under 2020.

En lägre andel personer var i behov av ekonomiskt bistånd under 2020 än under 2019.

Även andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd samt personer i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är lägre än kommunfullmäktiges mål som ligger på 2,7 procent respektive 1,0 procent. Resultatet avseende andelen barn för 2020 var 2,5 procent vilket är detsamma som under 2019. Resultatet för andelen personer i långvarigt behov för 2020 var 0,9 procent vilken även det var detsamma som 2019.

Skillnaderna i måluppfyllelsen för kvinnor respektive män skiljer sig väldigt lite åt. Avseende behovet av ekonomiskt bistånd, såväl det kortvariga som det långvariga, är andelarna identiska.

Unga i fokus

Utifrån den kraftigt ökande ungdomsarbetslösheten under våren tillsatte staden en arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera möjliga effekter av pandemin för unga och ta fram förslag på hur stadens arbete skulle kunna utvecklas för att möta kommande utmaningar. Arbetsgruppen har tagit fram förslag inom flera områden där insatser kan skalas upp eller utvecklas, och under hösten påbörjades ett utvecklingsarbete som bland annat handlar om att jobbtorgen har utökat sin tillgänglighet för unga genom att erbjuda digitala lösningar för drop-in, chattfunktioner med mera, vid sidan om möjligheten att fysiskt komma till jobbtorgen.

Flexibla lösningar för att ge fler ungdomar feriejobb

Arbetet med feriejobb har under året behövt anpassas utifrån rådande läge med pandemin. Inga arbetstillfällen har erbjudits inom vård och omsorg samt förskola; dessa verksamheter står för cirka 3 500 platser under ett normalår. Därtill har omkring 300 planerade feriejobb under jullovet ställts in på grund av snabbt ökande smittspridning. Vidare har merparten av alla anställningar skett utan fysiska anställningsmöten, målgruppen har justerats och fler upphandlade platser har använts. Trots pandemin har 7 370 ungdomar (av årsmålet 9 000) mellan 16–19 år, lika många killar och tjejer, haft en ferieanställning i någon av stadens egna verksamheter och bolag, upphandlade entreprenörer eller ideella föreningar.

7 370 ungdomar mellan 16–19 år har haft en ferieanställning i någon av stadens egna verksamheter och bolag, upphandlade entreprenörer eller ideella föreningar under 2020.

Ny strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser

Under året har ett förslag till strategi för stadens arbetsmarknadsinsatser tagits fram. I förslaget definieras stadens långsiktiga arbete med arbetsmarknadsinsatser: målsättningar, prioriteringar och vägledande principer samt ansvarsfördelning inom staden. Den sammanhållna strategin är av vikt för ett ändamålsenligt och resurseffektivt arbete i staden med att främja en hög sysselsättningsgrad, minska behovet av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet samt minska andelen unga som varken arbetar eller studerar. Implementeringen av strategin påbörjas efter beslut i kommunfullmäktige.

Fler får hjälp av stadens Jobbtorg

Personer med kort utbildningsbakgrund, unga, nyanlända och personer med funktionsnedsättning tillhör de målgrupper där arbetslösheten är som högst. För dessa målgrupper utvecklas särskilda arbetssätt och insatser. Jobbtorgen arbetar också uppsökande för att nå och ge stöd till unga 16-19 år som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och unga 20–29 år som varken arbetar eller studerar. Under 2020 har 7 175 unika individer varit inskrivna på Jobbtorg Stockholm. Det är 211 fler än under motsvarande period föregående år, vilket främst beror på ökning inom gruppen med försörjningsstöd. Utöver dessa har stadens jobbtorg kommit i kontakt med och erbjudit stöd till cirka 5 000 individer inom ramen för de uppsökande uppdragen.

Det är fler män än kvinnor som har fått ett Stockholmsjobb, något som beror på att det är fler män än kvinnor som har bedöms ha behov av insatsen.

Fler studerar på Komvux och stora utmaningar till följd av fjärrundervisning

De senaste årens volymökningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning fortsätter i samma höga takt som föregående år. Högskoleförberedande kurser har ökat mer än tidigare, medan grundläggande utbildning mindre än tidigare. Inom sfi har det skett en minskning, vilket delvis beror på färre nyanlända.

Den 18 mars övergick all undervisning inom stadens komvux till distans utifrån rekommendationer från myndigheter och regering.

Den 18 mars övergick all undervisning inom stadens komvux till distans utifrån rekommendationer från myndigheter och regering. Bland eleverna skiftade den digitala kompetensen mycket liksom tillgången till digital utrustning och en bra studiemiljö i hemmet, vilket gjorde att vissa hade svårt att klara av omställningen. Skolorna vittnade om elever som inte kom till kursstart i mars/april. Samtidigt visar uppföljningar att flera elevgrupper uppskattar undervisningsformen, som ger ökad möjlighet att kombinera studierna med arbete och familj. Fjärrundervisning uppges ha fungerat bäst för elever med lång utbildningsbakgrund, men sämre för kortutbildade, vilket skulle kunna påverka volymer inom sfi och grundläggande utbildning.

Indikatorer

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Årsmål: 2,7 %
Utfall: Totalt 2,5 %, varav kvinnor – %, män – %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: Utfallet är det samma som 2019.


Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

Årsmål: 1,5 %
Utfall: Totalt 1,5 %, varav kvinnor 1,5 %, män 1,5 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: Utfallet är det samma som 2019.


Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare

Årsmål: 1,0 %
Utfall: Totalt 0,9 %, varav kvinnor 0,9 %, män 0,9 %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar: Utfallet är det samma som 2019.


Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare

Årsmål: 800 st
Utfall: Totalt 721 st, varav kvinnor 350 st, män 371 st
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Förutsättningarna för att nå målet då flera arbetsplatser har haft svårt att ta emot arbetstagare med anledning av covid-19- pandemin.


Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi

Årsmål: 9 000 st
Utfall: Totalt 7 370 st, varav kvinnor 3 759 st, män 3 611 st
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Förutsättningarna för att nå målet har påverkats kraftigt av covid-19- pandemin. En stor andel av feriejobbsplatser finns normalt sett inom barnomsorg och äldreomsorg, två verksamhetsområden som under 2020 inte kunnat ta emot feriearbetare.


Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i