Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Stockholmsvärdar arbetar i en park. Foto

Mål för verksamhetsområdet
Stadens förvaltning ska vara effektiv och organisationen ska anpassas för att kostnadseffektivt och med hög kvalitet leverera vad stockholmarna har rätt att förvänta sig. Staden ska vara ett föredöme som offentlig arbetsgivare och ha ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor samt utarbeta och genomföra insatser för att säkra chefs- och kompetensförsörjningen. Ett målmedvetet arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, kontinuerlig kompetensutveckling av välfärdens medarbetare och effektivare lokalanvändning ska säkerställa att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt. Stadens upphandlings- och inköpsverksamhet ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö, klimat och social hållbarhet.
Måluppfyllelse för året
Målet för verksamhetsområdet bedöms ha uppfyllts helt under 2020 baserat på vad som framgår nedan. För en av tre av kommunfullmäktiges indikatorer har årsmålet uppnåtts helt och för två har det uppnåtts delvis. 18 av 31 nämnder bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås helt, 13 bedömer att målet uppnås delvis. Stockholms Stadshus AB bedömer att målet uppnås helt. Nämnder och bolagsstyrelser har i huvudsak genomfört de aktiviteter de föresatt sig i sina verksamhetsplaner.Staden har trots pandemin kunnat upprätthålla kritiska verksamheter genom att skjuta upp vissa aktiviteter, anpassa och utveckla nya arbetssätt utifrån rådande situation samt fokusera på kompetensförsörjning. Förmågan att anpassa och utveckla verksamheten har även bidragit till att påskynda införandet av digitala arbetssätt och öka kunskapen om innovationsdrivna arbetssätt.

Kompetensutveckling och ledarskap i förändring

Kompetensförsörjningen är prioriterad och har varit särskilt central under året. Stadsdelsnämnderna har arbetat för uthållighet i verksamheterna genom att bland annat långsiktigt säkra tillgången till vikarier inom vård och omsorg och där det varit möjligt genom avlastning så att yrkesutbildade kunnat lägga kraft på huvuduppdraget. Olika utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa verksamhets­kritisk kompetens i välfärden. Genom stadens kompetens­utvec­klings­satsning skulle nämnderna under 2020 genomföra olika utbild­nings­insatser, främst inom demenssjukdomar och geriatrisk kompetens men också grundutbildning för vårdbiträden och barnskötare. Till följd av pandemin har knappt 60 procent av dessa kunnat genomföras. Samtidigt som vissa utbildningar har ställts in eller skjutits fram har andra skalats upp, till exempel utbildning i basala hygienrutiner. Utbildningsinsatser har även genomförts för chefer i staden, i bland annat arbetsmiljö, rehabilitering och förändringsledning.

I november genomförde staden en digital chefsvecka på temat Att leda i osäkerhet och komplexitet. Det stadsgemensamma introduktionsprogrammet Chef i staden har genomförts med omkring 70 deltagare under året. Som en del av stadens handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har ytterligare två ledarutvecklingsprogram genomförts. Under året har stadens sjätte traineeprogram för akademiker startat.

Långt och hållbart arbetsliv

Under pandemin har arbetsmiljön varit särskilt i fokus i verksamheterna. Inom äldreomsorgen har löpande riskbedömningar och utbildning i användning av skyddsutrustning varit centralt. I andra verksamheter har de som kan uppmanats att arbeta hemifrån.

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt i staden till följd av pandemin. De största ökningarna av sjukfrånvaron har skett inom äldreomsorgen och förskoleverksamheten. Sjukfrånvaron är lägre i stadens bolagsstyrelser än i nämnderna. Räknas bolagsstyrelserna in är den totala sjukfrånvaron 7,9 procent, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 då den totala sjukfrånvaron var 6,0 procent. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat något mer än mäns, 2,1 procentenheter jämfört med 1,9 procentenheter för män. Korttidssjukfrånvaron, dag 1–14, var i december 2020 3,3 procent, det är en ökning om 1,2 procentenheter jämfört med december 2019.

Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare där stadens 44 868 medarbetare upplever att de har ett meningsfullt arbete och kan utvecklas. Resultaten från medarbetarenkäten, som genomfördes strax innan pandemins utbrott, är överlag goda. En majoritet av medarbetarna, 88 procent, anser att de i hög grad har ett meningsfullt arbete, 91 procent förstår i hög grad hur deras arbete bidrar till verksamhetens måluppfyllelse och 84 procent upplever i hög grad att chefen har förtroende för dem.

Det är viktigt för staden att vara en bra arbetsgivare där stadens 44 868 medarbetare upplever att de har ett meningsfullt arbete och kan utvecklas.

Nämnderna arbetar fortlöpande med att införa heltid som norm då kontinuitet är en viktig faktor för god kvalitet. Målet är att alla nyanställningar skall vara på heltid och att alla ofrivilligt deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. Andelen heltidsanställda har fortsatt att öka under 2020 och uppgår nu totalt till 90,2 procent. För kvinnor är andelen 90,1 procent och för män 90,3 procent. Även andelen tillsvidareanställda ökar och uppgår nu till 89,8 procent. För kvinnor är andelen 90,7 procent och för män 87,1 procent.

Strategiskt inköp och innovationer utvecklar staden

Stockholms stad köper varje år varor, tjänster och entreprenader för ungefär 40 mdkr. I augusti antogs Stockholms stads program för inköp som anger inriktning och målbild för kommunkoncernens inköpsarbete. I linje med programmet har ett gemensamt system för upphandlings- och avtalshantering införts i staden med syftet att skapa en sammanhållen digital inköpsprocess. En effektmodell har tagits fram vilket ger stöd vid mätning och uppföljning av inköpsarbetets kvantitativa och kvalitativa effekter. Modellen ska även säkerställa att inköpsarbetet bidrar till stadens övergripande mål.

Stadens nämnder och bolagsstyrelser har fortsatt att utveckla verksamheten genom samverkan kring strategiskt inköp. Stadens fastighetsbolag har samarbetat för att öka konkurrensen mellan entreprenörer inom byggsektorn med målsättningen att hitta nya entreprenörer till stadens upphandlingar. Genom att informera marknaden om kommande byggprojekt och ha en löpande dialog fås en högre andel kvalificerade anbud. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har i samarbete med servicenämnden och socialnämnden påbörjat en innovationsupphandling för att uppföra nya bostäder i stadsdelsområdet för personer inom socialpsykiatrin. Upphandlingen, som ska främja utveckling och föra in nya bärkraftiga lösningar i verksamheten, har tagit sin utgångspunkt i stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar 2018–2023.

Arbetet för att stärka stadens innovationsförmåga har fortsatt under året. Vid stadsledningskontoret har Stockholm lab inrättats, som ger stöd, verktyg, metoder och innovationskunskap till stadens verksamheter. Under året har en innovationsutbildning med deltagare från äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen och fastighetskontoret har testats. Stadens innovationsförmåga har även främjats genom det stärkta samarbetet med lärosäten som KTH, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stockholms universitet.

Indikatorer

Aktivt Medskapandeindex

Årsmål: 82 %
Utfall: Totalt 79 %, varav kvinnor 79 %, män 79 %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Jämfört med 2019 är delindexen ledarskap och styrning oförändrade. Delindex motivation har minskat en enhet.


Index Bra Arbetsgivare

Årsmål: 84 %
Utfall: Totalt 83 %, varav kvinnor – %, män – %
Mål­­upp­­fyllelse: Delvis
Kommentar: Delindex jämställdhet och attraktiv arbetsgivare har ökat en enhet jämfört med 2019. Delindex rekommendera arbetsplats är oförändrat.


Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram

Årsmål: 90 %
Utfall: Totalt 93 %, varav kvinnor – %, män – %
Mål­­upp­­fyllelse: Helt
Kommentar:

Övrig ekonomisk och finansiell information